meisje met wintermuts

Toezicht, statuten, erkenning, integriteit en gedragscode

Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en is werkgever van de directie. De Raad stelt het beleid van UNICEF Nederland op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering daarvan, fungeert als klankbord voor de directie en geeft advies. Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Just Spee, voorzitter. Commissaris en Toezichthouder bij diverse bedrijven en instellingen
  • Karin Arts, vicevoorzitter, lid Remuneratiecommissie. Hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling aan het International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Chris Figee, voorzitter Auditcommissie. Chief Financial Officer bij KPN
  • Marie-José Willemse, secretaris. Toezichthouder en (oud-) bestuurder bij diverse maatschappelijke organisaties
  • Lucas van Eeghen, lid Auditcommissie. Chief Marketing and Digital Officer bij Rituals
  • Bruno Bruins, Staatsraad bij de Raad van State
  • Karen Coesmans (trainee), diverse adviesfuncties en verkiezingswaarnemer bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de Raad van Toezicht vind je in ons jaarverslag.

Erkenning

UNICEF Nederland is erkend door het CBF. Lees wat dat inhoudt en bekijk ons CBF-paspoort.

Integriteit en gedragscode

Ons integriteitsbeleid (PDF) geeft een samenhangend kader waarin het door UNICEF Nederland gewenste gedrag van haar medewerkers, vrijwilligers, ambassadeurs en anderen die voor of namens UNICEF Nederland werken, beschreven staat, en hoe dat gewenste gedrag gehandhaafd wordt.