Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden website Stichting Nederlands Comité UNICEF

Deze website is eigendom van de Stichting Nederlands Comité UNICEF (Nederlands Comité UNICEF). Door het gebruik van deze website stem je als Gebruiker in met onderstaande Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijkheid 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van de Stichting Nederlands Comité UNICEF.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Nederlands Comité UNICEF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nederlands Comité UNICEF. Als Gebruiker van de website, en de daar vindbare informatie, vrijwaar je Nederlands Comité UNICEF bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling van jou als Gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. Nederlands Comité UNICEF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur en /of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Privacy en cookies

Door het gebruik van onze website aanvaard je onze cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies kun je ons Privacy-statement - UNICEF Nederland raadplegen. 

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Nederlands Comité UNICEF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacy Statement, inclusief de daarbij horende cookie-bepalingen, zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Nederlands Comité UNICEF. Gebruiker mag kopieën maken voor eigen gebruik van de informatie en afbeeldingen bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Hierbij dient te allen tijde de bron vermeld te worden. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Nederlands Comité UNICEF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Nederlands Comité UNICEF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nederlands Comité UNICEF.  

Nietigheid  

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Nederlands Comité UNICEF aan het overblijvende gedeelte gebonden.   

Diversen

Nederlands Comité UNICEF behoudt het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden worden zo veel mogelijk in goed overleg opgelost. Indien het geschil niet in goed overleg kan worden opgelost zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. 

Vestigingsadres, registratie  
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 27102631  
Stichting Nederlands Comité UNICEF
Bezuidenhoutseweg 74
2594 AW ‘s-Gravenhage