Opvoeden kinderen doe je samen

1 juni 2024 - Dirkje de Jong

Op 1 juni is het de Internationale Dag van de Ouder, waarop de relatie tussen ouder en kind centraal staat. Dit is tegelijkertijd de start van de maand van het ouderschap, waarin UNICEF het belang benadrukt van de rol van ouders, verzorgers en hun omgeving in de opvoeding van kinderen.  

Moeder en kind in speeltuin op schommel

Sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling

Om te zorgen voor een goede sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind, is een belangrijke voorwaarde dat een kind zich geliefd, veilig en beschermd voelt. De band met een zorgzame ouder of verzorger is vooral in de eerste jaren van een opgroeiend kind van belang en cruciaal voor het welzijn en mentale gezondheid op de lange termijn. Veel ouders hebben het druk, waardoor dit wel eens uit het oog wordt verloren. 

Belangrijk dat ouder zich gesteund voelt 

In de opvoeding van kinderen is het belangrijk dat ouders zich gesteund voelen. Dat kan door een familielid of vriend zijn, maar ook door een professional. Door elkaar te ondersteunen, versterken we het zelfvertrouwen van ouders en bouwen we samen aan een hechte gemeenschap rondom het kind. Naast praktische hulp en gedeelde verantwoordelijkheid, biedt het vaak ook emotionele steun en een gevoel van verbondenheid met de directe omgeving. Dit heeft zowel op kinderen als volwassenen een positief effect. 

Gesprek aangaan over uitdagingen  

Om opvoeding bespreekbaar te maken, opvoedtips uit te wisselen, inspiratie te bieden en een gevoel van gemeenschap tussen ouders en verzorgers te bevorderen, zijn we onder andere op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de campagne ‘Raising our Future’ gestart. Dit is een vervolg op de eerdere 'Quality time' campagne. Door te werken met rolmodellen uit de gemeenschap laten we zien hoe zij quality time met hun kinderen doorbrengen en omgaan met de uitdagingen die het opvoeden van kinderen met zich meebrengt.  

Basisvoorzieningen op orde 

Het bieden van een goede opvoeding wordt ook beinvloed door de omstandigheden van het gezin. Wanneer het gezin bijvoorbeeld in armoede leeft, zijn er niet altijd voldoende middelen om in de basisbehoefte van kinderen te voorzien. De overheid heeft een belangrijke rol te spelen om te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Om ouders voldoende ondersteuning en een omgeving te bieden waarin ze hun taak als ouder of verzorger goed kunnen vervullen, roept UNICEF overheden en stakeholders op deze rol serieus te nemen.  

Gezinsvriendelijk beleid 

Om dit effectief te doen, moet gezinsvriendelijk beleid worden ontworpen als een holistisch en evenwichtig pakket. In het beleid dient rekening gehouden te worden met de verscheidenheid aan gezinsvormen en werksituaties. Gelukkig worden er op de eilanden belangrijke stappen gezet om ouders te ondersteunen, denk aan de wet Kinderopvang BES (april 2024) waarin is vastgelegd dat alle kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare opvang kunnen krijgen en het verhogen van de kinderbijslag (januari 2024). Er moet echter dringend meer worden geïnvesteerd in gezinsvriendelijk beleid, zoals bijvoorbeeld voldoende betaald verlof en opvoedondersteuning voor alle ouders en verzorgers. Zodat ieder kind in een veilige, liefdevolle en stimulerende omgeving op kan groeien.